درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

تاسیس موسسه غیر تجاری مهرورزان افلاکی معراج درتاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۳۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کمک به نیازمندان، کمک به دانش آموزان، کمک به تهیه جهیزیه، کمک به بیماران تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور شماره مجوز ص ۹۶/۵۰۳/۵۶۳۱ تاریخ مجوز ۱۳/۲/۱۳۹۶ فرمانداری ویژه شهرستان جهرم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس شهر جهرم کوشکک کوچه ۲۰ خیابان رازی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۷۴۱۴۶۷۳۴۹۶ سرمایه شرکت: ۵۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال بلاعوض می‌باشد. اولین مدیران: آقای مسعود گواهیان به شماره ملی ۲۴۷۰۸۱۰۷۰۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی فصاحت به شماره ملی ۲۴۷۰۹۹۰۸۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سجاد خورنگاه به شماره ملی ۲۴۷۰۹۹۹۹۵۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن مصلی نژاد به شماره ملی ۲۴۷۱۰۶۶۴۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای عبدالرضا فاصله جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۶۳۴۰۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن صادقی قطب ابادی به شماره ملی ۲۴۷۱۶۱۸۵۷۱ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر مؤسسه معتبر می‌خواهد بود و حق امضا کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: سامان گلپایگانی به کد ملی ۲۴۶۰۰۰۰۵۲۹ با تعداد ۵ رای بعنوان بازرس اصلی و بهنام ابگون قفس به کد ملی ۲۴۶۰۰۵۰۴۰۲ با تعداد ۵ رای بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

موسسه مهرورزان افلاکی معراج
فهرست